Sports, Health & Style

Inspiring Women to be their Favorite Self

Algemene Voorwaarden Sports, Health & Style

Art.1: Definities.

In deze algemene voorwaarden Sports, Health & Style wordt verstaan onder:

*Sports, Health & Style, afgekort SHS: SHS Coaching BV, Eénmanszaak Sports, Health & Style, Body Transformation Bootcamp, alsmede alle activiteiten die onder de naam Sports, Health & Style of SHS worden aangeboden

*Lid: De natuurlijke persoon op wiens naam het lidmaatschap/de beurtenkaart is geadministreerd

*De club: De fysieke locaties waar Sports, Health & Style haar activiteiten uitvoert


Art.2: Betalingen.

a. Alle beurtenkaarten en/of deelnames aan een programma georganiseerd door Sports, Health & Style moeten betaald zijn vòòr aanvang van het programma en/of de eerste deelname aan de les.

b. Betalen kan via overschrijving op het rekeningnummer BE19 9733 6613 4012 op naam van SHS Coaching BV, cash in de club, of met Bankcontact (uitsluitend in de locatie te Zingem).

c. Indien men wil gebruik maken van een bepaalde aanbieding of kortingsactie, moeten de bedragen vòòr de uiterste datum van de actie ofwel: 

*cash betaald worden in de club

*via Bankcontact betaald worden in de club (enkel locatie te Zingem)

*op de rekening van Sports, Health & Style staan (indien via overschrijving betaald wordt)


Art.3: Groepslessen.

a. Groepslessen kunnen gevolgd worden met een geldige beurtenkaart, of als onderdeel van een bepaald programma.

b. Groepslessen die onderdeel vormen van een programma en op een bepaalde dag/uur vallen, kunnen in overleg gewisseld worden, en enkel met akkoord van SHS.

c. SHS behoudt zich het recht om het uurrooster aan te passen, zowel tijdens schoolvakanties, zomerperiodes als wegens onvoorziene omstandigheden zoals ziekte of afwezigheid van de lesgever, onvoorziene weersomstandigheden of lessen waar te weinig deelnemers aanwezig zijn.

d. Voor sommige groepslessen wordt gevraagd om vooraf in te schrijven, om voldoende deelnemers te garanderen. Bij aankoop van de beurtenkaart worden deze lessen meegedeeld. Inschrijven en annuleren voor deze lessen kan tot 24u op voorhand via messenger. Indien korter dan 24u voor de les geannuleerd wordt, wordt de beurt aangerekend.


Art.4: Personal Training.

a. SHS werkt met Personal Training trajecten van minstens 6 sessies, die minstens wekelijks worden opgenomen.

b. Vòòr aanvang van de sessies wordt een intake ingepland waarbij een volledige lichaamsanalyse, houdingsanalyse en algemene informatie wordt verzameld, om een correct en persoonlijk schema op te stellen. Aan deze intake is een opstart kost verbonden, die wordt meegedeeld aan het lid vòòr aanvang van het traject.

c. Alle sessies worden vòòr aanvang in overleg met het lid ingepland, bij voorkeur telkens op dezelfde dag en uur, en kunnen enkel in uitzonderlijke situaties (ziekte met medisch attest) verplaatst worden.

d. Alle ingeplande sessies worden vòòr aanvang betaald.

e. Personal Trainingssessies worden nooit terugbetaald.

f. Het lid heeft het recht om, indien de sessies om om het even welke reden niet kunnen verder gezet worden, iemand anders de sessies te laten opnemen (ladies only)


Art.5: Beurtenkaarten.

a. Sweat & Fun beurtenkaarten kunnen enkel gebruikt worden voor de groepslessen vermeld in deze groep. De lessen die hiervoor in aanmerking komen staan vermeld op de website bij de tarieven

b. Sculpt & Tone beurtenkaarten kunnen gebruikt worden voor alle groepslessen, tenzij anders vermeld

c. Beurtenkaarten worden nooit terugbetaald. 

d. In geval van ziekte langer dan twee weken (beurtenkaart 10 weken geldig) of 6 weken (beurtenkaart 6 maand geldig) kan met een medisch attest de beurtenkaart verlengd worden met de termijn van het medisch attest. Het medisch attest moet binnen gebracht worden vòòr de geldigheid van de beurtenkaart afloopt. Medische attesten die binnen gebracht worden na aflopen termijn beurtenkaart, worden niet meer aanvaard.

e. In geval van zwangerschap blijft de beurtenkaart geldig. De beurten kunnen opgenomen worden op elk moment dat het lid zich daartoe in staat voelt. Na de bevalling wordt de beurtenkaart verlengd in weken met het aantal beurten dat nog open staat op de beurtenkaart, bvb een beurtenkaart heeft nog 4 beurten open staan, de eerste les dat het lid terug aanwezig is in de les zal de beurtenkaart nog 4 weken geldig zijn.

f. Het lid heeft het recht om, indien de lessen om het even welke reden niet kunnen verder gezet worden, iemand anders de lessen te laten opnemen, voor zover deze persoon nog geen lid is of geweest is van Sports, Health & Style (Ladies only)


Art.6: Risico en aansprakelijkheid.
a. Noch Sports Health, & Style, noch haar medewerkers of aangestelden kunnen aansprakelijk gesteld worden voor de dood, een persoonlijk letsel of de ziekte van leden, hun kinderen en gasten optredend op het grondgebied van de club. Het gebruiken van de door Sports, Health & Style ter beschikking gestelde apparatuur en materiaal, het volgen van een programma of van cursusonderdelen en/of activiteiten van welke aard ook is geheel op eigen risico van het lid.
b. Noch Sports, Health &Style, noch haar medewerkers of aangestelden kunnen aansprakelijk worden gesteld voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen op het grondgebied van de club. Het lid dient zijn waardevolle voorwerpen altijd op te bergen in de daarvoor ter beschikking zijnde kasten.
c. Het lid is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van Sports, Health & Style of van haar aangestelde.


Art.7: Voedingsbegeleiding
a. Voor sommige begeleidingstrajecten wordt een opstart kost gerekend. Dit wordt steeds vermeld vòòrdat het lid aan het traject begint. 
b. Voor andere voedingsbegeleidingstrajecten is deze opstart en begeleiding gratis, op voorwaarde dat alle supplementen nodig om het programma te volgen, aangekocht worden bij Sports, Health & Style.

c. Indien het lid begeleid wenst te worden door Sports, Health & Style, maar slechts een gedeelte of geen enkele van de supplementen worden aangekocht bij Sports, Health & Style, wordt er bij elk contactmoment 30€ aangerekend. 

d. Bovenstaande geldt ook indien dit later in het traject voor valt.

e. Voor controle wegingen wordt 10€ aangerekend. Een controle weging wordt als dusdanig beschouwd indien de wegingen langer dan 4 weken uit elkaar liggen. Dit bedrag vervalt indien het lid voor minimum 70€ aan supplementen koopt.


Art. 8: Algemene voorwaarden, toepasselijk recht en forumkeuze.
a. Sports, Health & Style is de handelsbenaming van de fitnessactiviteit(en) en andere activiteiten die uitgebaat worden door SHS Coaching BV met maatschappelijke zetel te 9700 Oudenaarde, Ijzerstraat 20, en de Eénmanszaak Sports, Health & Style, Febe Verbesselt met maatschappelijke zetel te 9700 Oudenaarde, Ijzerstraat 20. 
b. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten tussen een lid en SHS aangegaan, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.
c. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid en SHS, zullen worden beslecht door een bevoegde rechter in de rechtbank van het arrondissement van Oudenaarde.
d. Door haar inschrijving verklaart het lid de algemene voorwaarden en de huisregels van SHS te kennen en te aanvaarden.
e. SHS is gerechtigd de huisregels en de algemene voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde huisregels gelden per direct voor iedereen; gewijzigde algemene voorwaarden gelden voor nieuwe leden en voor leden die hun beurtenkaart hernieuwen.


Art. 9: Medische toestand.
a. Het lid verklaart hierbij dat zij in goede gezondheid verkeert, dat zij geen enkele medische of andere reden heeft die haar zouden kunnen verhinderen om deel te nemen aan een fysieke inspanning en dat het leveren van een fysieke inspanning geen schade kan berokkenen aan haar gezondheid, veiligheid en/of fysieke conditie.

b. Het lid verklaart hierbij dat zij, bij deelname aan een programma of voedingsbegeleidingstraject, hiervoor de toestemming heeft van haar huisarts of behandelende arts

c. Het lid verbindt zich ertoe elke verandering in fysieke conditie, een mogelijke zwangerschap of andere relevante zaken, onmiddellijk te melden aan Sports, Health & Style, voorzien van een medisch attest waarbij de behandelende arts toestemming geeft om fysieke activiteit te beoefenen en/of het voedingsprogramma waar zij aan deel neemt, verder te zetten.
d. Men mag geen gebruik maken van de club indien men lijdt aan een infectie, een besmettelijke ziekte of wanneer men letsels heeft zoals open wonden, open zweren, e.a. waarbij er een risico bestaat dat het de gezondheid, de veiligheid en/of fysieke conditie van de andere leden zou schaden.


Art.10: Verwerking van persoonsgegevens.
a. SHS gedraagt zich overeenkomstig de bepalingen van de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens van 8 december 1992.
b. De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is SHS Coaching BV, met zetel te Ijzerstraat 20, 9700 Oudenaarde.
c. Indien u ons uw persoonlijke gegevens overmaakt, worden deze in ons bestand opgenomen en worden ze verwerkt:
• Voor het beheer van het klantenbestand en de aangeboden producten en diensten,
• Voor het correct opvolgen van uw vooruitgang en bijsturen van een eventueel begeleidingsprogramma,
• Om u te informeren over de nieuwe producten en diensten.
Uw persoonsgegevens worden niet aan derden overgemaakt. Het lid beschikt over het recht om zich op verzoek en kosteloos tegen de voorgenomen verwerking van zijn betreffende persoonsgegevens te verzetten voor doeleinden van direct marketing.
d. Door middel van een gedateerde en ondertekende aanvraag gericht aan SHS en mits een bewijs van uw identiteit (kopie van uw identiteitskaart) kan u gratis een geschreven overzicht van uw persoonlijke gegevens en eventueel een rechtzetting van onjuiste, onvolledige of irrelevante gegevens krijgen. Uw persoonlijke gegevens worden u meegedeeld uiterlijk 45 dagen na ontvangst van uw aanvraag.